Šta je pranje novca – SPNIFT

Šta je pranje novca – SPNIFT

Pranje novca predstavlja aktivnost kojom se  prljavi novac, stečen kriminalnim radnjama, uvodi u legalne  tokove .

Izraz PRANJE  NOVCA je nastao u SAD u vreme prohibicije kada je novac zarađen od prodaje alkoholnih pića prikazivan  od strane kriminalaca kao zarada njihovih PERIONICA ZA PRANJE VEŠA I AUTOMOBILA.   

Za uvođenje kriminalno stečenog novca u legalne tokove  zadržao se izraz:

PRANJE NOVCA

Uobičajene su tri faze pranja novca koje se javljaju kao odvojene faze koje se sastoje od brojnih transakcija od strane  PERAČA NOVCA  sa ciljem da onemogući otkrivanje procesa  pranja novca.

Prva faza je ULAGANJE

Druga faza je prikrivanje

Treća faza je integracija

Prva faza ULAGANJE

Ovom fazom se prekida direktna veza između novca i radnje (kriminalne) kojom je stečen.
PRLJAVI NOVAC se uvodi u finansijski sistem preko fiktivne firme bez poslovnih aktivnosti i usitnjavanjem velikih suma i ovi iznosi, koji nisu sumnjivi i nisu predmet prijave, nadležnim organima, polažu se na račun fiktivne firme.

Druga faza PRIKRIVANJE

Ovom fazom se preko velikog broja finansijskih transakcija vrši vrši odvajanje od nelegalnih izvora zbog prikrivanja tragova uz obezbeđenje anonimnosti kao što su transferi sa jednog na drugi račun, promena valute, ………..-

Treća faza INTEGRACIJA

U ovoj fazi se prljav novac kao novac koji potiče od regularne delatnosti investira u kupovinu nekretnina, firmi koja su u finansijskim teškoćama i preko njih se dalje ostvaruju prihodi kao što su prihodi od izdavanja nekretnina odnosno isplate dividende i zarada kupljenih firmi koja su u finansijskim poteškoćama i koja počinju da redovno i uspešno rade.

Sve ove faze koje su napred iznete RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA kao OBVEZNIK po Zakonu o sprečavanju pranja novca je dužna da prati i na osnovu praćenja određenih postupaka klijenta da oceni da li se radi o PRANJU NOVCA. Da bi Vam olakšali postupak uočavanja eventualnog pranja novca, online platforma INFO BEARA sa svojim timom je tu da Vam olakša ovo praćenje preko analize podataka unetih provlačenjem klijenta kroz INDIKATORE, PROCENE RIZIKA,………….