INTERNA AKTA, ODLUKE I IZVEŠTAJI – SPINIFT

INTERNA AKTA, ODLUKE I IZVEŠTAJI – SPINIFT

Saglasno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ( U daljem tekstu Zakon o SPNiFT ) Računovodstvena agencija kao obveznik po Zakonu o SPNiFT  dužna je da usvoji svoja interna akta, donese određene odluke i izradi određene izveštaje i to:

INTERNA AKTA

 • Metodologiju za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o SPNiFT (datum donošenja je u skladu sa smernicama iz 2022 godine i to ako je firma otvorena pre 22.03.2022 datum = 06.04.2022 a ako je firma otvorena posle 22.03.2022  datum = datum otvaranja firme + 5 do 15 dana)
 • Program za primenu mera i aktivnosti u primeni Zakona o SPNiFT (datum donošenja je u skladu sa smernicama iz 2022 godine i to ako je firma otvorena pre 22.03.2022 datum = 06.04.2022 a ako je firma otvorena posle 22.03.2022  datum = datum otvaranja firme + 5 do 15 dana)
 • Program stručnog obrazovanja ( donosi se u tekućoj godini do kraja marta tekuće godine  a za firmu koja je otvorena u tekućoj godini datum = datum otvaranja firme + 5 do 15 dana))
 • Pravilnik mera i aktivnosti za nosioce javnih funkcija (datum donošenja je u skladu sa smernicama iz 2022 godine i to ako je firma otvorena pre 22.03.2022 datum = 06.04.2022 a ako je firma otvorena posle 22.03.2022  datum = datum otvaranja firme + 5 do 15 dana)  
 • Analizu procene rizika za računovodstvenu agenciju (donosi se do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu)

ODLUKE

 • Odluke o imenovanju ovlašćenih lica  (Ovlašćenog lica, Zamenika ovlašćenog lica i lica odgovornog za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca  (odluke se donose i kad ima promene kod ovlašćenih lica , odluke se u roku od 15 dana moraju poslati upravi za sprečavanje pranja novca o dana donošenja odluke)
 • Odluku o utvrđivanju indikatora za  prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca (datum donošenja je u skladu sa donetim indikatorima od strane Uprave za sprečavanje pranja novca i to ako je firma otvorena pre 01.07.2022 datum = 15.07.2022 a ako je firma otvorena posle 01.07.2022  datum = datum otvaranja firme + 5 do 15 dana)
 • Odluku o utvrđivanju indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi finansiranja terorizma (datum donošenja je u skladu sa donetim indikatorima od strane Uprave za sprečavanje pranja novca i to ako je firma otvorena pre 01.01.2019 datum = 15.01.2019 a ako je firma otvorena posle 01.01.2019  datum = datum otvaranja firme + 5 do 15 dana)
 • Odluku o utvrđivanju procene rizika za klijente (datum donošenja je u skladu sa smernicama iz 2022 godine i to ako je firma otvorena pre 22.03.2022 datum = 06.04.2022 a ako je firma otvorena posle 22.03.2022  datum = datum otvaranja firme + 5 do 15 dana)  
 • Odluku o utvrđivanju procene rizika za računovodstvenu agenciju (datum donošenja je u skladu sa smernicama iz 2022 godine i to ako je firma otvorena pre 22.03.2022 datum = 06.04.2022 a ako je firma otvorena posle 22.03.2022  datum = datum otvaranja firme + 5 do 15 dana)  

IZRADA IZVEŠTAJA

 • Izrada izveštaja o unutrašnjoj kontroli ( posle svake izvršene unutrašnje kontrole )
 • Izrada izveštaja -. beleške o izvršenim obukama zaposlenih (posle svake obuke zaposlenih)
 • Izrada godišnjeg izveštaja unutrašnje kontrole (do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu)

Sobzirom da donošenje Internih akata, Odluka i Izveštaja u direktnoj su vezi sa Zakonom o SPNiFTU praćenje sadržaja Zakona o SPNiFT i podzakonskih akata i njihovo datumsko usaglašavanje predestavlja posao i traži odgovarajuće vreme za izmene. Ovo vreme Računovodstvena agencija najčešće nema na raspolaganju da bi uneli podatke bez trošenja vremena koje je neophodno za obavljanje redovnih poslova za delatnost vođenja poslovnih knjiga klijenata

Naš tim sa iskustvom vezano za sprečavanje pranja novca stoji Vam na raspolaganju i može da Vam pruži svu neophodnu pomoć koja Vam je potrebna u ovom segmentu primene Zakona o SPNiFT.

Poseban akcenat dajemo na blagovremenoj i tačnoj promeni o sadržaju internih akata i odluka koje su osnov za dalju primenu Zakona o SPNiFT u praksi.

Ako imate pitanja u vezi sa opisanim postupkom i Vašim zakonskim obavezama , javite nam se na e-mail   infobeara021@gmail.com   ili na          telefon 063/560/346 (Beara Jovan).

Tu smo da Vam pomognemo!