Uslovi korišćenja


Uslovima korišćenja uređuju se prava i obaveze vezano za korišćenje ONLINE KURS-a koji se nalaze na internet adresi:

www.infobeara.com

( u daljem tekstu SAJTkojim se obavlja usluga informacionog društva koju pruža firma INFO BEARA registrovana pri Agenciji za privredne registre sa:

  1. matičnim br.  60790671
  2. PIB-om: 103722399

A koja se nalazi se na adresi:  Mihala Babinke 3, 2100 Novi Sad,  R. Srbija  ( u daljem tekstu INFOBEARA ).


Opšti uslovi korišćenja usluga infobeara

Opštim uslovima korišćenja usluga INFOBEARA se utvrđuju uslovi za korišćenje usluga koje pruža INFOBEARA za pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: KORISNIK).

Opšti uslovi korišćenja usluga INFOBEARA su obavezujući za obe ugovorne strane i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose.

Pohađanje KURS-a u smislu ovih uslova vrši se izborom KURS-a na ONLINE platformi za učenje na daljinu, a nakon  prijavljivanja KORISNIK- a na ONLINE platformu.

Svaki  KURS je deo određene oblasti koja se kupuje u kompletu za određenu oblast i ne zahteva kupovinu bilo kog drugog KURS-a, u bilo kom periodu

Kada KORISNIK izabere komplet KURSEVA za nodređenu oblast  i nakon što potvrdi svoj izbor, dobiće obaveštenje za uplatu kompletnog KURS-a i po uplati  dobija se odgovarajuća šifra pristupa kompletnom KURS-u.

Kupljeni kompletni KURS je dostupan KORISNIK-u u trajanju od dva meseca i nosi jedan sertifikat na ime lica koje se navede pri kupovini.

Po isteku ovog perioda KORISNIK može neograničen broj puta obnavljati svoj pristup KURS-u uz plaćanje 60% od  osnovne cene KURS-a.

Pravno lice i preduzetnik kod produženja korišćenja KURS-a može navesti novo lice (svog zaposlenog)  koje će dobiti sertifikat o odgledanom KURS-u.


Besplatni kuresevi. Plaćeni kursevi. Cene kurseva i načini plaćanja

INFOBEARA organizuje i  KURS-eve koji su besplatni i služe za sticanje određenih znanja i veština o čemu polaznici stiču saznanje na internet stranici SAJTA.

Uslučaju da se KORISNIK opredeli za opciju besplatne obuke dužan je da se pridržava svih prava i obaveza predviđenih ovim Opštim uslovima

INFOBEARA organizuje KURS-eve uz naknadu, koja je definisana za svaki KURS ponaosob.

Posebnim prikazom na internet stranici SAJTA su date oblasti na koje se KURS-evi odnose, načini obuke i cena KURS-a za svakog pojedinačnog KORISNIKA

INFOBEARA omogućava plaćanje naknade za korišćenje KURS-a uplatom u celosti pre početka KURS-a

INFOBEARA zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom odobri popust na cenu usluga za određen broj KORISNIK-a.

Sva plaćanja se vrše  u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

S obzirom na to da INFOBEARA pruža usluge informacionog društva, na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.


Predavač

PREDAVAČ je fizičko lice koje se registruje kao PREDAVAČ pod uslovima Opštih uslova korišćenja.

KURS i njegov sadržaj odobrava i postavlja  INFOBEARA, PREDAVAČ ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice  koje mogu da proisteknu iz njegovog sadržaja.

Za kršenje autorskog i srodnog prava, kao i prava intelektualne svojine, odgovoran je PREDAVAČ .

PREDAVAČU  pripada 60% vrednosti svakog prodatog KURSa.


Prava intelektualne svojine

Svi matetrijali za učenje u video i audio formatu, kao i dokumenta, fotografije, ilustracije i žigovi i drugo, koji su objavljeni na ovoj platformi su u vlasništvu INFOBEARA.

Sadržaj ovih materijala ne može se koristiti ili mu se menjati integritet bez dozvole INFOBEARA.


Prava i obaveze korisnika

KORISNIK prihvatanjem Opštih uslova stiče sva prava i obaveze sadržane u njima.

KORISNIK koje se prijavio za KURS ima pravo da njegovi podaci o ličnosti koje obrađuje INFOBEARA budu zaštićeni u skladu sa Zakonom.

KORISNIK ima pravo na konsultacije putem  mail-a sa INFOBEARA u vezi sa  KURSOM.

KORISNIK  prihvatanjem Opštih uslova korišćenja  KURS-a preuzima sledeće obaveze:

  • Da blagovremeno na način i u roku kako je određeno vrši plaćanja po  dobijenim računima
  • Da obezbedi sredstva i tehničku podršku o svom trošku neophodnu za uspešno pohađanje KURSa, u smislu  posedovanja računara i drugih  tehničkih platformi čija specifikacija omogućava prikaz stranice prikaz video  materijala i drugog sadržaja koji čini sastavni deo KURS-a
  • Da poštuje autorsko pravo i srodna  prava, te da ne preuzima materijale i  dokumenta sa sajta INFOBEARA bez dozvole INFOBEARA, a posebno da ga ne ustupa trećim licima ili da ga objavljuje javno i dostupno širem krugu lica
  • KORISNIK je dužan da bez odlaganja obavesti tehničku podršku u slučaju gubitka šifre, kako bi mu bila dodeljena nova.

Infobeara je obavezan

  • Da omogući Polazniku korišćenje KURS-a na način kako je to predviđeno Opštim uslovima 
  • Da u slučaju problema koji mogu nastati prilikom POHAĐANJA KURS-a bez krivice  INFOBEARA, Polazniku omogući dodatno vreme za korišćenje KURSa  koje odgovara vremenu sprečenosti KORISNIKA  da pristupi materijalu i platformi.

Rešavanje sporova i nadležnost suda

KORISNIK i INFOBEARA su saglasni da će sve eventualne nesuglasice kod tumačenja i primene ovih Opštih uslova   rešavati dogovorno mirnim putem.

U slučaju eventualnog spora koji može nastati povodom  ovih Opštih uslova određuje se nadležnost suda u Novom Sadu, kao i merodavno pravo Republike Srbije.


Završni deo

KORISNIK INFOBEARA zadržava pravo da vrši izmenu Opštih uslova radi usklađivanja sa izmenama  relevantnih zakona i drugih propisa kao i internih promena poslovne politike i potreba samih KORISNIKA.

INFOBEARA će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti polaznike NA SVOJOJ INTERNET STRANICI.

Izmene Opštih uslova počinju sa primenom osam dana od dana postavljanja na internet stranici SAJTA.

U slučaju da za vreme trajanja KURSa dođe do promene Opštih uslova, za KORISNIK-a su obavezujući Opšti uslovi koji su važili u momentu zaključenja ugovora o KURS-u u delu koji se odnosi na bitne elemente, a tiču se cene i programa KURS-a.

Odštampani USLOVI ZA KORIŠĆENJE proizvode puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu

InfoBeara, Novi Sad
15.02.2020. godine
Jovan Beara, vlasnik