Pravilnik za sprovođenje zaštite podataka ličnosti


Uvod

Član 1.

Firma INFO BEARA registrovana u Agenciji za privredne registre sa  matičnim br.  60790671  i  PIB-om: 103722399 sa sedištem na adresi  Mihala Babinke 3, 2100 Novi Sad,  Republika Srbija  (u daljem tekstu INFO BEARA ), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

U ovom Pravilniku za sprovođenje zaštite podataka o ličnosti  (dalje: “Pravilnik”) objašnjeno je na koji način INFO BEARA preko sajta www.infobeara.com  prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima.


Rukovalac podacima o ličnosti

Član 2.

INFO BEARA  je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili nejasnoće u pogledu Pravilnika , kontaktirajte nas na:  jovanbeara@gmail.com  ili na broj telefona  063 / 560 – 346  

 

Definicije

Član 3.

Radi lakšeg razumevanje ovog  Pravilnika, definisali smo određene termine koji su primenjeni u Pravilniku: 

Lice ……………………. je svako fizičko lice koje deli podatke o ličnosti sa nama. 

Sajt …………………….. je web sajt na adresi https://www.infobeara.com

Korisnik sajta ……… je svako fizičko lice koje pristupi Sajtu.

Aplikant za kurs ….. je fizičko lice koje se prijavljuje na bilo koji od kurseva u organizaciji INFOBEARA.

Aplikant za predavača je fizičko lice koje se putem Sajta prijavljuje za predavanje po određenom seminaru.

Podatak ……………… je podatak o ličnosti odnosno podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. 

Poverenik ………….. je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji se nalazi na  adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

Saglasnost………….. je nedvosmisleni pristanak lica na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina,  može samostalno dati  saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od  zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima. Ako niste navršili 15 godina, saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti mogu dati Vaši roditelji/staratelji. Saglasnost je samo jedan od  zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

 

Na koga se odnosi primena pravilnika

Član 4.

Ovaj  Pravilnik se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

  • Korisnici sajta,
  • Aplikanti za kurs,
  • Aplikanti za prtedavača.

INFO BEARA   brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Naš Sajt je namenjen opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da nam otkriva svoje podatke o ličnost.

Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na

jovanbeara@gmail.com  bez odlaganja. 


Kako i kada priklupljamo Vaše podatke o ličnosti

Član 5.

Podatke prikupljamo prevashodno od  lica, i to kada posetite Sajt INFOBEARA, kada se prijavite za pohađanje kursa, kada pošaljete prijavu za predavača, kada se prijavite za Newsletter.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo Vama kao našim korisnicima omogućili optimalnu uslugu

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu. 


Podaci o ličnosti koje prikupljamo, svrha i osnov

Član 6.

SVRHA PRIKUPLJANJA  PODACI KOJE PRIKUPLJAMO OSNOV
1. Aplikanti za PREDAVAČA
Podaci Aplikanata za PREDAVAČA iz prijave  obrađuju se isključivo u svrhu izbora PREDAVAČA.
Podaci sadržani u CV-u i motivacionom pismu, koje odlučite da nam dostavite. Obrada je neophodna za zaključenje ugovora sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.
2. Aplikanti za kurseve
Ukoliko želite da se prijavite za neki od kurseva u organizaciji INFOBEARA, putem Sajta, biće neophodno da ostavite određene podatke o ličnosti kako bismo mogli da Vam omogućimo pohađanje kursa i da bismo mogli da vodimo evidenciju o prijavljenim licima.
Ime, prezime, email adresa, telefon, informaciju o kursu, informacije o predznanju i druge podatke  koje Aplikant za kurs šalje putem Sajta ili koje Aplikant za kurs unese u svoju prijavu. Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose (dostavljanje sertifikata o pohađanju seminara za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.
3. Newsletter 
Podatke prikupljamo i ukoliko se na Sajtu prijavite za naš Newsletter. 
Podatak koji se prikuplja je naziv ( Ime I prezime ), e-mail. Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti, u slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba.
4. Kontaktiranje INFOBEARA
Kada bilo koji Korisnik sajta odluči da dostavi podatke slanjem mejla INFO BEARI na email adrese:  jovanbeara@gmail.com 
Drugi podaci o ličnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na email adrese, brojeve telefona, sadržaj poruke i sl. Saglasnost Korisnika sajta, s tim da se saglasnost može opozvati u svako doba bez uticaja na zakonitost do tada prikupljenih podataka.
5. Objavljivanje fotografija učesnika kurseva u okviru INFO BEARA
INFO BEARA može objaviti fotografije Lica koje Lice dostavi ili koje su sačinjene od strane INFO BEARA ili Lica na svom Sajtu.
Fotografija Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo objaviti navedene podatke. U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje.

Gde je profilisanje svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma.

 Ukoliko se ne slažete sa ovim, imate pravo da osporite odluku slanjem zahteva na jovanbeara@gmail.com u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Gde i kako se Vaši podaci čuvaju

Član 7.

INFOBEARA  je implementirao  tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti. .

Imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, a čuvamo ih na serverima naših pouzdanih provajdera.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti obezbeđenim zonama.

 

Sa kim delimo Vaše podatke?

Član 8.

INFO BEARA neće deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.  


Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?

Čan 9.

INFO BEARA  će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa ( Zaposleni i Predavači ), obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je INFO BEARA  u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose). 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka. 

Podatke o Korisnicima sajta koji su se prijavili za Newsletter čuvamo dok se Korisnik sajta ne odjavi sa liste putem maila jovanbeara@gmail.com.

Podatke koje dostavi Aplikant za kurs čuvamo u slučaju da lice pohađa kurs. Nakon kursa podatke čuvamo još dve godine. 


Vaša prava

Član 10.

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća: 

Pravo pristupa

Imate pravo da uputite zahtev INFO BEARI za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije pružićemo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, INFOBEARA može  odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od INFO BEARA  da izvrši ispravku Vaših podataka.

Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite od INFO BEARA  brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama.

 To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa. 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima.

Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu. 

Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima.

Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom. 

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na jovanbeara@gmail.com  ili upućivanjem dopisa na adresu Mihala Babinke 3, Novi Sad .

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja. 

Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

e-mail adresu: jovanbeara@gmail.com  kontakt telefon: 063 / 560 –  346  ili
pisanim putem na adresu: INFO BEARA , Mihala Babinke 3 , 21000 Novi Sad

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama. 

U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona  011 / 340 – 89 – 00. 

Ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku. 


Stupanje na snagu i izmene politike

Član 11.

INFO BEARA  redovno ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa.

 Važeća verzija Pravilnika će uvek biti objavljena na našem Sajtu.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu.

Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažurirani Pravilnik. 

Pravilnik je ažuriran 15.02.2020. god.